Mer om Kystens Tankesmie

BAKGRUNN, VISJON OG ARBEIDSOPPGAVER

BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT

Kystens Tankesmie AS (KT) etablert i 2014 er et selskap som er ideelt non-profitt og politisk nøytralt. Formålet var å drive folkeopplysning om forvaltningen av våre felles verdifulle marine ressurser, ut fra havressurslovens formål om å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Bakgrunnen var en økende bekymring om at lovgivers formål gradvis ble svekket etter at myndighetene har overlatt styringen av fiskekvotene – i stor grad – til markeder av bedriftsøkonomiske interesser. Dette har i økende grad overstyrt både målene om samfunnsøkonomisk verdiskaping, sysselsetting og bosetting langs kysten og satt press på den regionale sirkulasjonsøkonomien som danner fundamentet for arbeid og bosetting langs
kysten.

Selskapet har så langt drevet sitt arbeidet på dugnad med utredningsstøtte fra frivillige forskere og satset på folkeopplysning gjennom media om dette økende avviket mellom fiskerilovgivningens regionalpolitiske formål opp mot fiskeriforvaltningens praksis. Dette har bidratt til en økende offentlig diskusjon om fiskeriforvaltningens rolle og løsninger for kysten og for kystsamfunnenes utvikling: En forvaltning som trolig har svekket den totale verdiskapningen på kysten av våre begrensede fiskeressurser.

Dette avviket mellom mål, intensjoner og praksis ble også bekreftet i Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket Dokument 3:6 (2019–2020) som på eget initiativ har evaluert fiskeriforvaltningen. Riksrevisjonen konkluderte med fiskeriforvaltningen har bidratt negativt til sysselsettingen og bosetting langs kysten i strid med fiskerilovgivningens intensjoner og formål.

Tankesmia har vært positiv til og ser også nødvendigheten av både å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur- og villfisknæring. I det videre arbeidet vil det måtte fokuseres mer på forbedrede løsninger for en bærekraftig samhandling og innovasjon mellom tradisjonelt fiskeri og akvakultur (inklusivt mottak og industri). Vi ser behov for en større vektlegging av kystsamfunnenes behov og klargjøring av reguleringers konsekvenser for lokalitets – og driftsstruktur. Det er også et økende behov for en bedre kunnskapsutvikling om sammenhengene i økosystemet i fjord – og i de nære kystområder som influeres av strøm – og bunnforhold, topografi, mv., sykdom, lus, beredskap alger, mv.

I årene som kommer står kystsamfunnene og de nære kystområdene også overfor nye utfordringer som øker behovet for en opplyst offentlig debatt om løsninger av samspillet mellom fiske, oppdrett, turisme, gruvedrift, transport, petroleum og havvind. Dette øker behovet for å finne balanserte løsninger på den tilspissede konkurransen om de nære kyst- og fjordområdene og deler av havområdene mellom de fremvoksende marinrelaterte næringssektorene. Hver for seg er disse aktivitetene forvaltet av sektormyndigheter i tett samspill med hver sine næringers interessegrupper. Men risikoen er stor for balansen mellom sektorene i for stor grad påvirkes av sektorenes lobbykapasitet på bekostning av fellesinteressene slik vi allerede har sett det i forvaltningen av fiskekvoter.

Tankesmias ambisjon er å gjøre en forskjell ved å bidra med kunnskaper, oppmerksomhet og løsninger om de utfordringene kystsamfunnene står overfor. Dette krever en forsterket organisert ressursinnsats som vi inviterer sponsorer til å støtte.

VISJON

Kystens tankesmies visjon er å bidra til livskraftige kystsamfunn. Våre verdier er å fremme bærekraftig utvikling basert på et sosialt, miljøeffektivt og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling.

Vi vil utvikle, sammenfatte og formidle kunnskaper om sektorpolitikkens konsekvenser langs kysten og bidra til løsninger for en bærekraftig kystutvikling basert på en kunnskapsdatabase og en organisert møteplass med fri menings- og erfaringsutveksling blant kompetente personer som sammen danner en helhetlig og relevant kystfaglig løsningskompetanse innen fiskeri- og akvakultur fra bl.a. forskning, forvaltning og praktisk næringsutøvelse.

VIKTIGE OPPGAVER

Bidra med løsninger som kan styrke fellesskapets eiendomsrett og forvaltning av våre kyst- og tilknyttede havressurser etter et bærekraftig føre- var prinsipp som forener både verdiskapende produksjonskjeder og regional sirkulærøkonomi integrert i en selvstendig kystkultur med et forsvarlig miljø- og klimaavtrykk, i tråd med FNs overordnede bærekraftmål og «det grønne skifte».

Fremme løsninger for en regionalt forankret samfunnsøkonomisk verdiskaping på kysten basert på offentlig styring av råstofftilførsel som sikrer at fisk går til best betalende anvendelse noe som også vil påvirke bedriftsøkonomisk konkurransedyktighet og økologisk bærekraft.

Å være initiativtaker, pådriver og møteplass fra frie og uavhengige fagfolk som med fakta og løsninger kan gjøre en forskjell som premissgivere for myndigheter og kystsamfunnene utover de etablerte særinteressene i fiskeri- og oppdrettsnæringens organisasjoner. Fremme helhetlige løsninger basert på muligheter og begrensninger i kyst- og fjordbefolkningens ressurser, kultur, interesser og behov. Målet må være å bidra til utvikling av autentiske og livskraftige kystsamfunn med bolyst og livskvalitet for fastboende, og attraktivitet for reiselivet (nasjonalt og internasjonalt).

Belyse konflikter og samarbeidsløsninger tilknyttet den tilspissede interessekampen om havet, hvor også kunnskaper om bærekraftig ressursutnyttelse innen fiske og akvakultur relatert til lokalitetsstruktur, økosystemet, bunntopografi og strømforhold blir stadig viktigere for de ulike økonomiske aktivitetene.

Belyse fordelingskonfliktene og løsninger innen en sirkulærøkonomi mellom ulike distrikter, mellom fiske og landindustri i verdikjeden og på havet mellom forskjellige redskapsgrupper, akvakultur, petroleumsvirksomhet, havvind og gruvedrift og turisme.

Belyse løsninger om sammenhengene mellom fiskerilovgivningen formål, intensjoner og forvaltningspraksis. Dette gjelder også fremtidig utvikling innenfor akvakultur (intensiv, semiintensiv, ekstensiv).

Utrede konsekvenser av myndighetenes reguleringer for verdiskapingsmuligheter og fordeling og alternative løsninger som kan bedre det økonomiske grunnlaget for kystsamfunnene.

Skroll til toppen