For Kystens tankesmie AS

§ 1. Kystens tankesmie AS («Kystsmia») er ideelt non-profitt og politisk nøytralt selskap med sete i
Tromsø.


§ 2. Formålet er å drive folkeopplysning om forvaltningen av våre felles marine ressurser langs hele
kysten, ut fra havressurslovens formål om å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom
forvaltning og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Selskapet skal bidra til:
a) Finansiering, organisering, utvikling og formidling av kunnskaper og bevissthet om forvaltning
og løsninger for utvikling av de marine næringer og kystsamfunn.
b) Styrking av fellesskapets eiendomsrett til kyst- og havressursene
c) Verdiskapning på kysten av de marine ressursene som både er bærekraftig,
samfunnsøkonomisk lønnsom og bedriftsøkonomisk konkurransedyktig og som fremmer den
selvstendige kystkulturen som grunnlag for å leve det gode liv i samsvar med naturen.

§3 Selskapets stiftere er Fiskeriallmenningen (50 aksjer) og Norges kystfiskarlags servicekontor AS
(50 aksjer). Aksjekapitalen kan utvides med inntil 50 nye A- aksjer slik at stifterne opprettholder minst 2/3
av de stemmeberettigede A-aksjene. A- aksjer er ikke omsettelig.

§4 Det kan utstedes et ubegrenset antall ikke-omsettelige B-aksjer og sponsormidler fra alle som
støtter selskapets formål. Enhver kan når som helst tre ut av selskapet. Innbetalt aksjekapital refuseres
ikke.

§5 Det etableres et Råd hvor alle aksjonærer og sponsorer kan bli representert. Rådet vil samles
minimum en gang per år. I tillegg kan det etableres tematiske fagråd knyttet til aktualitet og faglig
interesse blant deltakerne.

§ 6 Generalforsamlingen møtes årlig.

a) Generalforsamlingen kan etterspørre at bestemte utredninger gjennomføres. For dette formål
søker selskapet om støtte, tilskudd, bevilgninger eller andre finansielle midler med sikte på å få
gjennomført oppgavene.
b) Ingen kan i kraft av medlem av generalforsamlingen kreve utdeling av evt. overskudd.

c) Ved oppløsning skal generalforsamlingen overdra formuen til en organisasjon med sete i Nord-
Norge som har et tilsvarende formål.

§ 7 Selskapets styre kan bestå av inntil 5 personer som velges for 3 år av gangen. Styret velger selv sin
leder.

§ 8 Tvist i anledning tolkning av vedtektene avgjøres ved voldgift i Tromsø. Rettens formann velges
blant en av lagdommerne. De stridende parter velger hvert sitt medlem. Voldgiftsretten treffer sitt vedtak
ved alminnelig flertall.

Rull til toppen