Skapet på plass

Om kollbøtter , glemmebøker og fiskekvoter

Av professor Peter Ørebech, medlem i Kystens Tankesmies fiskerifaglige råd.

«Det er fellesskapet, altså vi, som eier ressursene sammen.
Staten derimot, har vi tiltrodd oppgaven å forvalte dem,
det sier seg selv at forvalteren har ikke anledning til å gi
bort eller selge denne formuen uten eiernes tillatelse».
(Einar Eyþórsson, i Ragnar Nilsen, Svein Jentoft, Einar
Eythorsson og Ottar Brox (Red.);Allmenningsressurser i
nord – fellesskap og grunnrente; (Orkana 2023).

Nok en gang har Fiskebåt viklet seg inn i spørsmålet om evigvarende strukturkvoter, om de strukturerende redere skulle ha strukturkvotene tilbake etter at en overgangsperiode på 25 år var utløpt, eller om disse skulle fordeles på alle i den gruppa som fartøyet tilhørte. (Rt, 2013 s. 1345 – Volstadsaka – plenum).

Rederiet tapte i Høyesterett, men sprer vranglære om tolkning og rettsanvendelse. Flertallet klassifiserer «kvote» som en dispensasjon av typen «fritak fra forbud» (avsnitt 67). Dette er feilaktig blitt til «rettigheter», hos Arntzen in casu formuesrettigheter, -goder eller eiendomsrett for den enkelte borger. Her er konklusjonen smuglet inn i premissene, Arntzen viser dårlig skjønn når dispensasjoner som førstvoterende kvote benevnes som de «fritak fra forbud», er blitt til «rettigheter», in casu formuesrettigheter.eller eiendomsrett for den enkelte borger: 1 I domstolens terminologi er ikke kvoter privat eiendom fordi dette klart er avvist i høyesterett..

Volstadsaka ble anket inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol, men ble avvist uten realitetsprøving. som «manifestly illfounded».

Således med mindre Høyesterett igjen åpner for en plenumsak om kvoter vil Voldstad-saken bli stående som prejudikat for senere tvistemål.

Nå vil Fiskebåt prøve kvotesaka igjen. Gitt de små sjanser for suksess, er det ikke lett å forstå.

14. november 2023,
Peter Ørebech
Professor (em.) i rettsvitenskap
peter@kystenstankesmie.no

Volstad og rederne tapte i Høyesterett i spørsmålet om innføring av tidsbegrensning på strukturkvotene var i strid med tilbakevirkningsforbudet og menneskerettighetene (Rt-2013-1345).  Fiksekvoter er ikke vernet som private formuesrettigheter.

Ny rettsteori ved Svein Kristian Arntzen (UiT) ser ut til å glemme at det var Høyesterettsdommer Bård Tønder som var talsperson for flertallet i Volstad-dommen (Jens Edvin Skoghøy var talsperson for et mindretall på tre av sytten).  Det er flertallets votum som blir stående som prejudikat.

Foto Høyesterett: fra filmen Ottar Brox – Kampen for kysten.

Del innlegget på:


Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen