En kvotepolitikk for øket verdiskaping på kysten

BAKGRUNN

Fiskeressursene eies av det norske folk i fellesskap. Fiskekvotene forvaltes av staten på vegne av folket. Kystfolket har gjennom generasjoner bygd opp hevd på utnyttelsen av fiskeressursene. Siden årtusenskiftet har markedsprisene og verdiskapingen vært meget god som har gitt fiskerne høye inntekter. Myndighetene har imidlertid praktisert et markedsbasert system for fordeling av fiskerettigheter som har ført til en sterk konsentrasjon av eierskapet og lokalisering av flåten.  Dette har redusert tilførslene av fersk fisk til fiskeindustrien langs kysten som har fått dårligere muligheter for verdiskaping og vanskeligere med å opprettholde stabile og lønnsomme arbeidsplasser. For å sikre en bærekraftig og verdiskapende fiskerinæring langs kysten i tråd med intensjonene i gjeldene fiskerilovgivning, om at fisken skal gå til best betalende anvendelser samfunnsøkonomisk sett, er det nødvendig at fiskekvoter blir fordelt slik at råstofftilgangen sikres i hele verdikjeden. Det er særlig viktig å sikre store nok kvoter til at kystfiskeflåten som fisker miljø- og energivennlig fisk som landes fersk til at videre verdiskaping fortsatt kan skje i de mange fiskerisamfunn langs kysten.  

VISJON

Utvikle en miljømessig bærekraftig og verdiskapende fiskeflåte og fiskeindustri langs hele kysten som gir gode arbeidsforhold og lønninger for arbeidsplasser på sjø og land.

 1. Fiskekvoter tildeles etter politiske beslutningsprosesser. Tildeling av fiskekvoter skal fremme Havressursloven og Deltakerloven mål for en bærekraftig høsting av fiskebestander og langsiktig samfunnsøkonomisk verdiskaping på kysten fra fangst til markedsføring.
 • De leveringspliktige trålerkvotene avvikles. I løpet av neste stortingsperiode 2021-2025 skal de leveringspliktige kvotene omfordeles til fartøytyper og driftsformer som fiskeindustriens råstoffgrunnlag gjennom hele året. Trålerrederiene som får reduserte kvoter kompenseres med avskrivning av investeringene i kvoterettigheter inntil kvotene er regnskapsmessig ført i null.
 • Strukturkvoter omfordeles. De tidsbegrensede strukturkvotene omfordeles etter utløpt varighet til bonuskvoter – i tråd med reglene som gjelder for distrikts kvoter- som skal bidra til verdiskaping i de fiskeriavhengige kystsamfunn.
 • Kvotetrekk for leveranser av råstoff til utenlandsk foredlingsindustri.  For fangster som selges ubearbeidet for foredling til utenlandsk fiskeindustri belastes den tildelte basiskvoten med et kvantum tilsvarende 120% av fangsten. Med ubearbeidet menes her (som på Island) sløyd og rund fisk iset i flere hundre liters kar eller 20-50 kg blokkfrosset fisk.
 1. Dagens fordeling av basiskvoter videreføres. Totalkvotene for hvert enkelt fiskeslag fordeles på basiskvoter og bonuskvoter.
  • Basiskvotene tildeles fartøygrupper på begynnelsen av kvoteåret fordelt på åpen gruppe med fartøy under 11 meter og individuelle kvoter til fartøygrupper over 11 med faste kvotefaktorer (-en fast andel av totalkvoten). Klassifisering av fartøygruppene revideres etter fartøyets faktiske kapasitet for fangst og landing av kvalitetsfisk.
  • Bonuskvoter hentes fra en frigjort kvotebeholdning bestående av tidligere leveringspliktige kvoter, strukturkvoter og ekstra kvotetrekk som tildeles som bonus etter landing av fangst med inntil 3 ganger egen basiskvote. Viktige kriterier er: kvotebonus for helårlige ferske leveranser og for leveranse av andre fiskeslag enn torsk
 1. Det innføres et nasjonalt ressursregnskap og budsjett. Med basis i ressursregnskapetfastsetter stortinget totalkvoter i overenstemmelse med resultatene fra internasjonale kvoteforhandlinger og fordeler kvotene på fartøygrupper og fylkeri tilknytning til ordinær budsjettbehandling. Forslaget til budsjettet utarbeides av Fiskeridirektoratet og fremmes for Stortinget av Nærings- og fiskeridepartementet.
 1. Fylkeskommunene tildeler fisketillatelser. Tillatelsene gis i overenstemmelse med Stortingets føringer og lovverkets målsettinger innenfor de tildelte nasjonale rammene. Myndigheten omfatter både konsesjoner til enkeltfartøy og redere ved utskifting og nyrekruttering. Fiskeridirektoratets regionskontor er saksforbereder og ansvarlig registerfører.
 1. Kvotekontroll. Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene skal ha ansvaret å sikre at fangst og landinger er i tråd med tildelte basiskvoter og bonuskvoter. Det sikres finansiering av kontrollører i de viktigste fiskevær.

Del innlegget på:


Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen