Misoppfatninger i pressa om EU og fiskeeksport

Av Peter Ørebech

I pressa sirkulerer det mye misoppfatninger om forholdet mellom landbruksvarer og fisk etter at UK har trukket seg ut av EU og at dette står i et motsetningsforhold til fiskeeksport. Vanlige oppfatninger i pressen er som følger:

«Brexit fører til at Norge må ha nye spilleregler i handelen med UK»;

Feil, WTOs GATT-regler artikkel XXIV (5) inneholder «Bestefarklausulen» -dvs. at tollsatser som har vært innført i et forhold mellom to land – kan ikke ved at et av landene går ut av et frihandelsregime slik som EØS, øke tollsatsene men må i det minste beholde dem som de var innen EØS. I forhold til UK beholder vi tollpreferanser oppnådd gjennom EØS. Dersom Norge hadde invitert UK inn i EFTA ville det medført 0-toll på alle fiskeprodukter – som var ordningen der siden 1 juli 1990.

Peter Ørebech er professor i rettsvitenskap og rådsmedlem i Kystens Tankesmie.

«Senterpartiet … ser ikke ut til å ha fokus på arbeidsplasser langs kysten i Nord-Norge».

Dette er grepet ut av den løse luft. Det er det motsatte som står i SP-programmet (2017-21) s. 21: «Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for økt videreforedling i Norge.» Videre har stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (SP- Finnmark) til det kjedsommelige argumentert for at all leveringspliktig trålfisk skal landes og produseres lokalt som opprinnelig bestemt. De som forhindrer det og har forhindret det er statsråder fra Høyre (Svein Ludviksen), FrPs Per Sandberg og nå enda en høyrestatsråd Odd Emil Ingebrigtsen. Leveringsplikten er gjort til tilbudsplikt og ingen statsråd løfter en finger for at i overkant av 30 % av all hvitfisk går rett på «frysehoteller» og så direkte til utlandet, ubearbeidet. Dette er skandaløst.

flag, europe, europe flag

«I 1994 sa det norske folk nei til å bli med i EU. I stedet har Norge måttet støtte seg til EØS-avtalen».

Feil igjen. Norge har siden 1973 frihandelsavtale med EU. Den inneholdt et «fiskebrev» og et «Vinbrev» som gav preferansevilkår til norske fiskeprodukter og EU-vin. Det var ikke fisk mot ost, men fisk mot vin. Denne avtale kunne vi levd godt med, men AP ville bruke EØS som en brekkstang til å oppnå fullt medlemskap.

«Samtidig har norske sjømatvarer blitt møtt med tollmurer i EU».

Feil igjen! Mye er uklart mht. hvem som til syvende og sist blir sittende med tollbelastningen.  Det synes å være en alminnelig oppfatning at i kjøpers marked er det selger som får kostnaden og i selgers marked er det kjøper som må punge ut. Det er sistnevnte som i høy grad gjelder i EU. I så fall behøver Norge ikke vektlegge toll som eksporthindring. I motsatt grad gjelder følgende:

i) EØS er det avtalt tollfrihet/svært lave preferansesatser på en rekke produkter av hvitfisk – uansett bearbeidingsgrad som var skreddersydd den norske produksjonen hos FRIONOR og FINDUS, dvs. “fileter, rå, bare belagt med meljevning eller griljermel (knust tørkebrød), også stekt i olje, dypfryste”. På tross av den da nye 0-toll ble FRIONOR-fabrikken i Alta og FINDUS i Trondheim – som produserte fileter, panetter, etc ble nedlagt etter at vi fikk innført 0-toll med EØS-avtalen.

ii) EU har en rekke tollfrihetskvoter, som et resultat av at en rekke land som Norge hadde avtaler med gikk inn i EU (f.eks. 10.000 tonn tørrfisk, 10.000 klippfisk, 80.000 tonn sild etc).

iii) I tillegg er det 0-toll som følge av EU-autonome satser. Det er skrikende mangel på fisk ikke bare i EU, men også i UK. Robin Churchill, EEC fisheries law (Martinus Nijhoff, 1986) 262 skriver: “In addition there are a vast number of other regulations, too numerous to list, suspending custom duties, either totally or partially, for a limited period because of shortage of supplies in the Community”. Dette skulle være klar tale.

iv) Oppsummerende kan en si at for arter som er viktig for Norge ser situasjonen slik ut: Per i dag er det bare pillede reker, røykt laks og sild (ut over tollfrie kvoter) som har toll av betydning. Alle torsk- og hyseprodukt er tollfrie og har vært det siden EØS-avtalen.  Før den tid var det 2 % på fryst filet, 12 % på hel fisk og 18 % på fersk filet. Disse artene er de viktigste utenom fersk og fryst laks.  Den har 2 % toll i alle andre former enn røykt.

Del innlegget på:


Støtt vårt arbeid for en levende kyst. Gi engangsbidrag til Kystens Tankesmie.

Vi søker sponsorer som deler vår interesse om å sikre næringsvirksomheten på en levende kyst.

1 hendelser på “Misoppfatninger i pressa om EU og fiskeeksport”

  1. Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

    Hele EØS avtalen må skrotes, vi har handelsavtalen som vi hadde før EØS kontrakten og den er ikke sagt opp og de gjelder også nå.
    Vi gir til EU ca 20.000 arbeidsplasser til Europa på fiske eksport av ikke foredlet fisk (rund fisk), mange av disse arbeidsplassene kan vi ta tilbake fra EU, så kan de bare sitte der uten fisk om de ikke godtar Norske fiske krav.
    Godtar de ikke Norske krav kan vi bare sette strømkablene til kontinentet på OFF / AV og strupe på gass kranen og oljekranen så skal vi se hva EU sier, det er vi som har de beste korta på hånd, men regjeringen legger seg bare flat på EU`s krav, nå må vi snu dette, vi skal forhandle med Storbritannia på fritt grunnlag ikke på EU`s prinsipper men på Norske

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen